Cách chẩn đoán Lỗi Caterpillar

Posted on Tin tức 372 lượt xem

Cách CHẨN ĐOÁN Lỗi Caterpillar

CÁCH CHẨN ĐOÁN LỖI TRÊN ĐỘNG CƠ CATERPILLAR

kiểm tra

Roadtec Milling Machines Are Equipped With Electronically Controlled Engines.

  • Máy trải nhựa đường được trang bị động cơ điều khiển điện tử.

These Engines Operate Smoother, Produce More Horse Power And Are More Fuel Efficient Than Their Predecessors.

  • Hoạt động của động cơ này mượt mà hơn, tạo ra nhiều công sức và tiết kiệm nhiên liệu hơn so với động cơ tiền nhiệm.

Another Benefit Of An Electronically Controlled Engine Is The Ability To Diagnose Engine Malfunctions Through A System Of Fault Codes.

  • Một lợi ích khác của động cơ điều khiển điện tử là khả năng tự chẩn đoán hư hỏng của động cơ qua hệ thống các mã lỗi.

When A Catepillar Engine Experiences A Malfunction, There Will Be A Series Of Flashes By The Engine Diagnostic Lamp.

  • Khi một động cơ Caterpillar gặp một sự cố, sẽ có một loạt các nhấp nháy của đèn báo lỗi động cơ.

To Understand What Is Going On With The Engine, The Operator Or Technician Must Be Able To Interpret These Fault Codes When They Appear.

  • Để hiểu những gì đang xảy ra với động cơ, người vận hành hoặc kỹ thuật viên phải có khả năng giải thích những mã lỗi khi chúng xuất hiện.

Read The Following Explanations And Flash Code Chart When Engine Faults Occur.

Phần còn lại của thủ tục này, đây là đoạn trích từ tài liệu hoạt động của động cơ Caterpillar. Đọc phần giải thích sau đây và mã đèn nháy khi lỗi động cơ xảy ra.

Chẩn đoán lỗi

Hướng dẫn cách đọc đèn báo lỗi trên dòng Caterpillar

Troubleshooting with a Diagnostics Codes

Xử lý hư hỏng với một mã lỗi chẩn đoán

Flash Codes

Flash codes are used to represent diagnostic codes in the electronic system in order to alert the operator that a problem exists. The flash codes are a two digit number. A series of flashes represents the flash code on the diagnostic lamp

Mã đèn nháy

Mã đèn nháy được sử dụng để đại diện cho mã lỗi chẩn đoán trong hệ thống điều khiển điện tử để cảnh báo cho người vận hành biết rằng có một vấn đề đang tồn tại. Các mã đèn nháy là một số có hai chữ số. Một loạt các nhấp nháy đại diện cho mã đèn nháy trên đèn báo lỗi.

Example

Note: Flash Code 27 would flash on the diagnostic lamp in the following manner.

•    Two short flashes
•    Hesitation
•    Seven short flashes

Note: Flash codes can represent more than one diagnostic code. Make a note of all of the diagnostic codes that are represented by a particular flash code.

After the diagnostic codes have been determined refer to Troubleshooting, “Table of Contents” in order to determine the page that represents the diagnostic code.

Ví dụ:

Lưu ý: Mã đèn nháy 27 sẽ nhấp nháy trên đèn báo lỗi theo cách sau đây:

•    Hai nhấp nháy ngắn
•    Dừng lại
•    Bảy nhấp nháy ngắn.

Lưu ý: Mã đèn nháy có thể diễn tả cho nhiều hơn một mã lỗi. Hãy ghi các mã lỗi được diễn tả bởi một mã đèn nháy.

Sau khi các mã lỗi đã được xác định, hãy tham khảo cách xử lý mã lỗi, “Bảng mã lỗi” nhằm xác định các mô tả mã lỗi.

CATERPILLAR ENGINE FAULT CODE DIAGNOSTICS

Kiểm tra

BẢNG MÃ LỖI TƯƠNG ỨNG VỚI ĐÈN NHÁY

Mã đèn nháy Mã CID/FMI Mã SPN/FMI Mô tả mã lỗi
N/A 545-05 545-05 Lỗi hở mạch hoặc ngắn mạch với dương rơ le khởi động
N/A 545-06 545-06 Lỗi ngắn mạch với mass rơ le khởi động
13 174-03 174-03 Lỗi hở mạch hoặc ngắn mạch với dương cảm biến nhiệt độ nhiên liệu
13 174-04 174-04 Lỗi ngắn mạch với mass cảm biến nhiệt độ nhiên liệu
21 262-03 620-03 Lỗi ngắn mạch với dương nguồn cung cấp điện một chiều 5V cho cảm biến
21 262-04 620-04 Lỗi ngắn mạch với mass nguồn cung cấp điện một chiều 5V cho cảm biến
21 263-03 678-03 Lỗi ngắn mạch với dương cảm biến cung cấp số
21 263-04 678-04 Lỗi ngắn mạch tới mass cảm biến cung cấp số
24 100-03 100-03 Lỗi hở mạch hoặc ngắn mạch với dương cảm biến áp suất dầu động cơ
24 100-04 100-04 Lỗi ngắn mạch với mass cảm biến áp suất dầu động cơ
25 273-00 102-00 Lỗi cảm biến áp suất đầu ta của turbo tăng áp trên mức bình thường
25 273-03 102-03 Lỗi hở mạch hoặc ngắn mạch với dương cảm biến áp suất đầu ra của turbo tăng áp
25  273-04 102-04 Lỗi ngắn mạch với mass cảm biến áp suất đầu ra của turbo tăng áp
26 274-03 108-03 Lỗi hở mạch hoặc ngắn mạch với dương cảm biến áp suất khí quyển
26 274-04 108-04 Lỗi ngắn mạch với mass cảm biến áp suất khí quyển
27 110-03 110-03 Lỗi hở mạch hoặc ngắn mạch với dương cảm biến nhiệt độ nước làm mát động cơ
27 110-04 110-04 Lỗi ngắn mạch với mass cảm biến nhiệt độ nước làm mát động cơ
28 91-13 91-13 Cần hiệu chỉnh lại vị trí bàn đạp ga
32 91-08 91-08 Lỗi tín hiệu vị trí bàn đạp ga không bình thường
34 320-02 190-02 Mất tín hiệu của cảm biến tốc độ/ cảm biến điều chỉnh thời điểm phun
34 320-11 190-11 Lỗi cơ khí cảm biến tốc độ/ cảm biến điều chỉnh thời điểm phun
34 342-02 723-02 Mất tín hiệu của cảm biến tốc độ động cơ phụ
34 342-11 723-11 Lỗi cơ khí cảm biến tốc độ động cơ phụ
37 94-03 94-03 Lỗi hở mạch hoặc ngắn mạch với dương cảm biến áp suất nhiên liệu
37 94-04 94-04 Lỗi ngắn mạch với mass cảm biến áp suất nhiên liệu
38 172-03 172-03 Lỗi hở mạch hoặc ngắn mạch với dương cảm biến nhiệt độ khí nạp
38 172-04 172-04 Lỗi ngắn mạch với mass cảm biến áp nhiệt độ khí nạp
–   261-13 228-13 Cần hiểu chỉnh lại trục cam
51 168-02 168-02 Điện áp hệ thống không liên tục/bất thường
53 254-12 N/A Lỗi mô đun điều khiển điện
56 253-02 234-02 Mô đun không phù hợp
56 268-02 1111-02 Kiểm tra các thông số lập trình
58 247-09 639-09 Thông tin liên kết dữ liệu J1939
72 1-11 651-11 Lỗi cơ khí kim phun số 1
72 2-11 652-11 Lỗi cơ khí kim phun số 2
73 3-11 653-11 Lỗi cơ khí kim phun số 3
73 4-11 654-11 Lỗi cơ khí kim phun số 4
74 5-11 655-11 Lỗi cơ khí kim phun số 5
74 6-11 656-11 Lỗi cơ khí kim phun số 6

Diagnostic Codes

Diagnostic codes are used by the electronic system in order to alert the operator that a problem exists. A diagnostic code also indicates the nature of the problem to the service technician.

Mã lỗi chẩn đoán

Mã lỗi chẩn đoán được sử dụng bởi các hệ thống điện tử để cảnh báo cho người vận hành biết rằng một vấn đề tồn tại. Một mã chẩn đoán chỉ ra bản chất của một vấn đề để các kỹ thuật viên sửa chữa.

Anh em có thể tham kảo qua dòng máy chẩn đoán chuyên cho xe chuyên dụng ở đây để có thể dđễangf trong việc khắc phục lỗi nhé!

Theo dõi chúng tôi để nhận được nhiều thông tin hữu ích nhé:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.